Welcome

Hãy bắt đầu chuyến hành trình khám phá nền văn hóa cổ xưa của Việt Nam, khám phá những nét tương đồng cũng như những mối quan hệ của nó với các nền văn hóa đẹp đề khác trên thế giới, đồng thời biết nhiều hơn cho những di sản cổ xưa và những giá trị phong phú mà nó mang lại

Let’s embark on a journey to uncover the ancient culture of Vietnam, explore its parallels and relations to other wonderful cultures of the world, understand in entirety its making, and appreciate fully its richness. Visit our Facebook discussion page at: – Truy cập vào trang thảo luận tại Facebook của chúng tôi: https://www.facebook.com/groups/Vietnam.ancient/